Göçmen ve Mülteci Muaflığı Madde 17(4369 sayılı Kanunun 82/3-b maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük;…

Göçmen ve Mülteci Muaflığı Madde 17(4369 sayılı Kanunun 82/3-b maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük; 29.7.1998)(*) Göçmen ve mülteci muaflığı: (*) (Kaldırılmadan önceki şekli) (2361 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle değişen madde) İskan Kanunu hükümlerine göre göçmen ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenlerin, mezkur Kanunda kazanç vergisi muaflığı için konulan kayıt, şart ve sürelerle bir takvim […]

Serbest Meslek Kazançlarında Madde 18(3239 sayılı Kanunun 40. maddesi ile değişen madde) (4444 sayı…

Serbest Meslek Kazançlarında Madde 18(3239 sayılı Kanunun 40. maddesi ile değişen madde) (4444 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.2000) Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video […]

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

03/08/2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara […]

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde,” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar durumlarını,” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “bu maddenin yürürlüğe […]