27/3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi

İKALE İŞLEMLERİ (VERGİ İADESİ) İLE İLGİLİ DUYURU 7162 sayılı  Kanunla  Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 89’uncu madde uyarınca, 27/3/2018  tarihinden  önce  karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil […]

Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışında vergiden muaf olunabilirmi

7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 30/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir. Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri […]

Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde Gelir Vergisi İstisnası İle İlgili Yeni Düzenleme

Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerin uçuş hizmeti dolayısıyla pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele ödediği tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar artık gelir vergisinden istisna değilken, bu kişilere ödenen her türlü ücret ve bu mahiyetteki ödemelerin %70 i […]

Vergi borcu olanlar ifşa edilecek

09/07/2018 Tarih ve 30473 sayılı resmi gazetede yayınlanan 501 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin; 1- Adı, soyadı veya ünvanı, vergi kimlik numarası, 2- Esas faaliyet konusu, […]

Geçici bir süre için yeniden değerlemeden faydalanabilirsiniz

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile bu Kanunun 215 inci maddesi uyarınca […]

İkinci el araç ve taşınmaz ticaretinde özel matrah uygulaması

3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra […]